Informace 

Aktuálně:  

První říjnový týden probíhi týden knihoven, z tohoto důvodu bude ve středu až pátek otevřeno od 17 do 18 hodin a vžd bude co podnikat.

POZOR 4.10.2022 Znovuotevření knihovny - v novém kabátě , provázené řadou doprovodných akciček

Knihy a časopisy si u nás můžete půjčovat zdarma v souladu s Knihovním řádem
Máme i řadu knih na školní povinnou četbu!!

Aktuálně:  máme pro Vás řadu nových knih a taky knížek pro děti - menší i větší čtenáře, YA a leporela pro nejmenší


Nově v knihovně rozšířena nabídka periodik .

Nyní si můžete kromě časopisů Květy a Creativ půjčovat i Čtyřlístek, Dívka / Girl a Paní domu

můžete si půjčit i některé deskové hry, případně si je přijít zahrát

Sledujte akce pro Vás, přihlašte se na ně pomocí tlačítka dole.

Jsme tu pro Vás stále od 16,30 do 19, každé úterý, v nezměněnou dobu.

Knihovní řád

Místní lidové knihovny Bítovčice

1. Místní lidová knihovna v Bítovčicích je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondu a informačních databázích knihovny.

2. Knihovnické služby jsou uživatelům poskytované v provozní místnosti knihovny absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, výměnného z Městské knihovny v Jihlavě a prostřednictvím MVS z fondů jiných knihoven.

3. Uživatelem se stane každý, kdo využije jejich služeb. Čtenářem knihovny se stane občan zápisem do seznamu čtenářů a sdělí své osobní údaje: jméno, bydliště, adresu a rok narození. Každý čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem.

4.Je nepřípustné, aby si knihy vypůjčila bez upozornění knihovníka, nebo zanechání svých údajů, jakákoliv osoba, která se bude náhodně v prostorách knihovny zdržovat !

5. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce stěhuje.

6. Výpůjční doba je tři měsíce , prodloužena může pouze na základě zvláštní domluvy. Vypůjčené dokumenty nesmí čtenář půjčovat dalším osobám. Pokud výpůjční dobu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.

7. Při půjčování dokumentů z fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě menšího poškození ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší, nebo čtenář knihu ztratí, nahradí čtenář knihu stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny, případně knihu či časopis finančně uhradí. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.

9. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě.

10. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi, nebo na Obecním úřadě v Bítovčicích

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. Ledna 2017


Vytvořte si webové stránky zdarma!